All Articles

Setup Android OpenGL ES và giải thích ví dụ vẽ tam giác

Bài viết lấy resources từ https://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl

Andorid Studio

Tải về ở đây, và cài đặt như phần mềm bình thường

Cài SDK

Trong màn hình Welcome to Android Studio chọn configure góc dưới phải -> SDK Manager

Ở mục Android SDK chọn Android 7.1.1 với API 25, vừa đủ mới và đủ cũ để làm trong năm 2020 :>

OpenGL ES 1.0 and 1.1 - This API specification is supported by Android 1.0 and higher.

OpenGL ES 2.0 - This API specification is supported by Android 2.2 (API level 8) and higher.

OpenGL ES 3.0 - This API specification is supported by Android 4.3 (API level 18) and higher.

OpenGL ES 3.1 - This API specification is supported by Android 5.0 (API level 21) and higher.

Chuyển sang tab SDK Tools bên trên phải chọn NDK, CMake (những thứ này để build OpenGL ES)

android sdk tools opengl

Apply -> Cài -> OK

Android Emulator

Ở màn hình Welcome, configure -> AVD Manager -> Create Virtual Device -> Chọn đồ chơi tuỳ ý :> -> trỏ tới Android 7.1, Download nếu chưa có.

Ví dụ tam giác OpenGL ES

Chỉ vẽ tam giác trong OpenGl ES :>

Tạo Project

Ở màn hình Welcome chọn Start new Android Studio Project -> chọn Empty Activity -> Chọn location, name,… rồi finish

android create project

Một số khái niệm

Code Android thì dùng Java mà Java thì theo lý trí Opp chỉ có class.

Activity: có thể một class Activity trong file MainActivity.java, một activity = một màn hình

App manifest là nơi chứa thông tin app để show cho Android build tools, Android OSGoogle Play

Đưa OpenGL ES vào

Chỉ cần vào AndroidManifest.xml thêm vào (trong tag manifest, trên tag application):

<!-- Tell the system this app requires OpenGL ES 2.0. -->
<uses-feature android:glEsVersion="0x00020000" android:required="true" />

Xong build (cái búa) và chạy (nút play), được như vầy không lỗi là OK

android hello opengl

Tạo các class chính trong OpenQL ES (View, Renderer)

 • Cách tạo class

Như vầy nhé =))

android create class

 • Class View
import android.content.Context;
import android.opengl.GLSurfaceView;

class MyGLSurfaceView extends GLSurfaceView {

  private final MyGLRenderer renderer;

  public MyGLSurfaceView(Context context){
    super(context);

    // Create an OpenGL ES 2.0 context
    setEGLContextClientVersion(2);

    renderer = new MyGLRenderer();

    // Set the Renderer for drawing on the GLSurfaceView
    setRenderer(renderer);
  }
}

Class MyGLSurfaceView để hiện màn hình (view) OpenGL lên màn hình Android, class này được kế thừa từ class GLSurfaceView của OpenGLES

setEGLContextClientVersion(2) để tạo một OpenGL context thích hợp với OpenGL2.0, sau đó phải setRenderer từ một class kế thừa class GLSurfaceView.Renderer

 • Class Renderer
import javax.microedition.khronos.egl.EGLConfig;
import javax.microedition.khronos.opengles.GL10;

import android.opengl.GLES20;
import android.opengl.GLSurfaceView;

public class MyGLRenderer implements GLSurfaceView.Renderer {

  public void onSurfaceCreated(GL10 unused, EGLConfig config) {
    // Set the background frame color
    GLES20.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
  }

  public void onDrawFrame(GL10 unused) {
    // Redraw background color
    GLES20.glClear(GLES20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  }

  public void onSurfaceChanged(GL10 unused, int width, int height) {
    GLES20.glViewport(0, 0, width, height);
  }
}

Cần vẽ gì trong khung View, shape như thế nào? Khai báo trong class Renderer

onSurfaceCreated chạy lúc render lần đầu, dùng để khai báo các giá trị màu, độ sâu,… clear lại màn hình cho lần vẽ tiếp theo, ở đây ta khai báo màu đen (rgba = 0,0,0,0) là màu background để clear màn hình mỗi lần vẽ

onDrawFrame sẽ chạy lúc OpenGL vẽ (sau onSurfaceCreated), ta muốn vẽ gì sẽ làm trong này. Chạy glClear để clear màn hình và tô màu có giá trị khai báo trên RendereronSurfaceCreated (màu đen)

onSurfaceChanged sẽ chạy khi màn hình thay đổi (điện thoại để ngang dọc, wake from sleep), glViewport(0, 0, width, height) sẽ set nguyên màn hình là view của OpenGl, từ tọa độ (0,0) và độ dài là width, height

 • Thêm View vào Activity

View là một khung, Activity là cả màn hình, file MainActivity.java là file chứa class của màn hình chính của app

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private GLSurfaceView gLView;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // Create a GLSurfaceView instance and set it
    // as the ContentView for this Activity.
    gLView = new OpenGLView(this);
    setContentView(gLView);
  }

}

onCreate chạy khi mới vào app, ta tạo một OpenGLView và set nguyên màn hình có content là OpenGLView bằng setContentView

Tới đây chạy lại app, nếu không lỗi màn hình đen thui là OK do chưa vẽ gì :v

 • Một số thắc mắc

extends là tạo một class con kế thừa từ một class

implements là định nghĩa hàm, biến của một class

Lúc thì xài GL10, lúc GLES20? Vì version mới sẽ dựa vào những syntax cũ để những codebase khi upgrade lên sẽ không bị lỗi nên nó giữ GL10 như là core syntax, code trong bài là OpenGL2.0, 2.0 vs 3.0

Vẽ tam giác <|

Trước khi code thì nhớ 2 điều

Vertex Shader: Position and Custom data.

Fragment Shader: RGB color.

 • Định nghĩa shape của tam giác
public class Triangle {

  private FloatBuffer vertexBuffer;

  // number of coordinates per vertex in this array
  static final int COORDS_PER_VERTEX = 3;
  static float triangleCoords[] = {  // in counterclockwise order:
       0.0f, 0.622008459f, 0.0f, // top
      -0.5f, -0.311004243f, 0.0f, // bottom left
       0.5f, -0.311004243f, 0.0f // bottom right
  };

  // Set color with red, green, blue and alpha (opacity) values
  float color[] = { 0.63671875f, 0.76953125f, 0.22265625f, 1.0f };

  public Triangle() {
    // initialize vertex byte buffer for shape coordinates
    ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocateDirect(
        // (number of coordinate values * 4 bytes per float)
        triangleCoords.length * 4);
    // use the device hardware's native byte order
    bb.order(ByteOrder.nativeOrder());

    // create a floating point buffer from the ByteBuffer
    vertexBuffer = bb.asFloatBuffer();
    // add the coordinates to the FloatBuffer
    vertexBuffer.put(triangleCoords);
    // set the buffer to read the first coordinate
    vertexBuffer.position(0);
  }
}

Định nghĩa tọa độ (vertex) đưa vào ByteBuffer, biến color để cho hàm vẽ, một tọa độ là x, y, z, y = 0.5f nghĩa là nửa trên màn hình (f = frame)

 • Draw tam giác

Đầu tiên ta cần định nghĩa:

Vertex Shader - OpenGL ES graphics code for rendering the vertices of a shape. (tọa độ)

Fragment Shader - OpenGL ES code for rendering the face of a shape with colors or textures. (màu)

Program - An OpenGL ES object that contains the shaders you want to use for drawing one or more shapes.

Những Shaders này chứa code OpenGL Shading Language (GLSL), ta phải compiled những đoạn GLSL này và gắn nó vào Program

Khai báo vertex và fragment GLSL trong class Triangle

public class Triangle {

  private final String vertexShaderCode =
    "attribute vec4 vPosition;" +
    "void main() {" +
    " gl_Position = vPosition;" +
    "}";

  private final String fragmentShaderCode =
    "precision mediump float;" +
    "uniform vec4 vColor;" +
    "void main() {" +
    " gl_FragColor = vColor;" +
    "}";

  ...
}

Tạo hàm compile GLSL trong class Renderer

public static int loadShader(int type, String shaderCode){

  // create a vertex shader type (GLES20.GL_VERTEX_SHADER)
  // or a fragment shader type (GLES20.GL_FRAGMENT_SHADER)
  int shader = GLES20.glCreateShader(type);

  // add the source code to the shader and compile it
  GLES20.glShaderSource(shader, shaderCode);
  GLES20.glCompileShader(shader);

  return shader;
}

Tạo OpenGL ES Program để vẽ và gắn compiled vertex và fragment GLSL vào program (trong constructor của class Triangle)

public class Triangle() {
  ...

  private final int mProgram;

  public Triangle() {
    ...

    int vertexShader = MyGLRenderer.loadShader(GLES20.GL_VERTEX_SHADER,
                    vertexShaderCode);
    int fragmentShader = MyGLRenderer.loadShader(GLES20.GL_FRAGMENT_SHADER,
                    fragmentShaderCode);

    // create empty OpenGL ES Program
    mProgram = GLES20.glCreateProgram();

    // add the vertex shader to program
    GLES20.glAttachShader(mProgram, vertexShader);

    // add the fragment shader to program
    GLES20.glAttachShader(mProgram, fragmentShader);

    // creates OpenGL ES program executables
    GLES20.glLinkProgram(mProgram);
  }
}

Sau đó tạo hàm draw(), cơ bản hàm này ta:

Lấy handle to vertexhandle to fragment -> enable handle to vertext -> add data vào các handle (data tọa độ: vertexBuffer cho handle to vertext, data màu: color cho handle to fragment) -> vẽ -> disable handle to vertext

private int positionHandle;
private int colorHandle;

private final int vertexCount = triangleCoords.length / COORDS_PER_VERTEX;
private final int vertexStride = COORDS_PER_VERTEX * 4; // 4 bytes per vertex

public void draw() {
  // Add program to OpenGL ES environment
  GLES20.glUseProgram(mProgram);

  // get handle to vertex shader's vPosition member
  positionHandle = GLES20.glGetAttribLocation(mProgram, "vPosition");

  // Enable a handle to the triangle vertices
  GLES20.glEnableVertexAttribArray(positionHandle);

  // Prepare the triangle coordinate data
  GLES20.glVertexAttribPointer(positionHandle, COORDS_PER_VERTEX,
                 GLES20.GL_FLOAT, false,
                 vertexStride, vertexBuffer);

  // get handle to fragment shader's vColor member
  colorHandle = GLES20.glGetUniformLocation(mProgram, "vColor");

  // Set color for drawing the triangle
  GLES20.glUniform4fv(colorHandle, 1, color, 0);

  // Draw the triangle
  GLES20.glDrawArrays(GLES20.GL_TRIANGLES, 0, vertexCount);

  // Disable vertex array
  GLES20.glDisableVertexAttribArray(positionHandle);
}

Example source code

Published Oct 21, 2020

Simlify things :>