Server

Computer

Biến máy tính không sử dụng thành server

Mình sẽ hướng dẫn tạo server từ máy tính không sử dụng, từ ssh, host website, trỏ domain cho đến jupyter notebook chạy Machine Learning

Read