ReactJS

React Design Patterns

React design patterns

Read
NextJS

Những features của Nextjs, khi nào nên sử dụng và cách sử dụng chúng

Những features mà Nextjs support mà tạo nên thương hiệu của next

Read
Database

SQL and NoSQL comparison (EN)

This will show differents between SQL and NoSQL and when to use them.

Read
Computer Graphics

Setup Android OpenGL ES và giải thích ví dụ vẽ tam giác

Setup OpenGL ES 3.0 cho Android và giải thích ví dụ vẽ tam giác trên google developer docs

Read