All Articles

Cách dùng React Context, useReducer và liệu chúng có thay thế Redux?

React Context

Khi bạn là component ông tổ muốn truyền props cho cháu chít nhưng không muốn truyền props kiểu khoan lỗ tới lõi trái đất thì sử dụng React Context.

Context cũ chả ai dùng, ngay cả chính chủ cũng bảo chỉ là bản thử nhiệm. Nhưng khi được làm lại ở bản 16.4.0 thì nó ngon như ny vậy. Nó khớp với flux architecture hơn.

Khi nào sử dụng React Context?

Dùng để share “global” data, ví dụ như authenticated user, theme, language,… Những data này đơn giản không phức tạp và ít khi được thay đổi.

Dùng React Context trong class component (Provider/Customer)

import React, { useState, useEffect } from "react";
const ThemeContext = React.createContext("light");

class App extends React.Component {
 state = {
  theme: "dark",
 };

 render() {
  return (
   <ThemeContext.Provider value={this.state.theme}>
    <button
     onClick={() =>
      this.setState({
       theme: this.state.theme === "dark" ? "light" : "dark",
      })
     }
    >
     Change Theme
    </button>
    <Content />
   </ThemeContext.Provider>
  );
 }
}

class Content extends React.Component {
 // Assign a contextType to read the current theme context.
 // React will find the closest theme Provider above and use its value.
 // In this example, the current theme is "dark".
 static contextType = ThemeContext;

 render() {
  return (
   <div>
    {Object.keys(this.context).length !== 0
     ? this.context
     : "dont have context, this.context = {}"}
   </div>
  );
 }
}

export default App;

React.createContext(initValue) để tạo một context truyền vào giá trị ban đầu, context nó chỉ là một object gồm có Context.ProviderContext.Consumer.

Context.Provider y như cái tên, như tk cha “cung cấp” cho những đứa con. Truyền vào props là value là giá trị state hay data muốn truyền xuống, nên nhớ là valueinitValue type phải như nhau

Có nhiều cách để truy cập vào data context, khai báo static contextType = ThemeContext; như trên là cách 1, khi đó truy cập bằng cách gọi this.context (hãy xoá hay comment dòng đó thử, Object.keys(this.context).length === 0 để xem có phải object rỗng hay không {}). context nó lấy là của component provider gần nhất.

class Content extends React.Component {
 render() {
  return (
   <ThemeContext.Consumer>
    {(theme) => <h1>{theme}</h1>}
   </ThemeContext.Consumer>
  );
 }
}

Cách 2 là dùng Context.Consumer, yuh, nó là tk con muốn dùng những thứ cha nó “cung cấp”. Syntax như trên.

Cách 3 là sử dụng useContext nếu sử dụng function component. Cách sử dụng bên dưới

Dùng React Context trong function component (useContext)

import React, { useState, useContext } from "react";
const ThemeContext = React.createContext("light");

const App = () => {
 const [theme, setTheme] = useState("dark");

 console.log(ThemeContext);

 return (
  <ThemeContext.Provider value={theme}>
   <button onClick={() => setTheme(theme === "dark" ? "light" : "dark")}>
    Change Theme
   </button>
   <Content />
  </ThemeContext.Provider>
 );
};

const Content = () => {
 const theme = useContext(ThemeContext);
 return <h1>{theme}</h1>;
};

export default App;

Chả có gì đặc biệc cả, useContext trả về value của context đó. Syntax như trên.

useReducer

Chỉ là useState theo kiểu redux

const initialState = maxtrix;

function reducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'up':
   return moveUp(matrix);
  case 'down':
   ...
  default:
   return state;
 }
}

function GameApp() {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState);
 return (
  //render matrix
  state.map...
 );
}

Vì sao sinh ra cái này? Để xử lý với những state phức tạp. Ví dụ ta đang làm con game 2048, state đang là ma trận của game và ta đang làm đi các hướng, thay vì setState với một đống logic, thì ta dispatch một actiontype là một trong [“up”, “down”, “left”, “right”] thì nó sẽ dễ đọc hơn nhiều.

const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialArg, init);

Còn init là cái huần gì? Ta có truyền vào một hàm để lazy initialization.

const PhotoPane = (props) => {
  const initialPixelData = loadPhoto(props.photoID);
  const [pixelData, dispatch] = useReducer(reducerFunc, initialPixelData);
  ...
}

Ví dụ bạn có một app chỉnh ảnh 16K, thì mỗi khi bạn chỉnh hình đó thì component bị render, khi đó loadPhoto bị gọi miết. Nên giải pháp là đưa hàm loadPhoto ra khỏi component và truyền hàm init vào.

const PhotoPane = (props) => {
  const init = (photoID) => loadPhoto(photoID);
  const [pixelData, dispatch] = useReducer(reducerFunc, props.photoID, init);
  ...
}

Hàm init sẽ chỉ gọi một khi useReducer được gọi lần đầu. Sử dụng useEffect cũng được nhưng lazy initialization vẫn là giải pháp chính gốc

React Context + useReducer = Redux?

Well cũng đúng nếu bạn chỉ dùng để tạo “global” state

import React, { useReducer, useContext } from "react";
const ThemeContext = React.createContext("light");

const themeReducer = (state, action) => {
 switch (action.type) {
  case "toggle":
   return state === "dark" ? "light" : "dark";
  default:
   return state;
 }
};

const App = () => {
 const [theme, dispatch] = useReducer(themeReducer, "dark");

 console.log(ThemeContext);

 return (
  <ThemeContext.Provider value={theme}>
   <button onClick={() => dispatch({ type: "toggle" })}>Change Theme</button>
   <Content />
  </ThemeContext.Provider>
 );
};

const Content = () => {
 const theme = useContext(ThemeContext);
 return <h1>{theme}</h1>;
};

export default App;

Giống redux 96.69%

Tương lai Redux có bị thay thế?

Méo vì react context + useContext + useReducer (2020) chỉ dùng để tạo global state, Redux làm được nhiều hơn thế.

Redux cung cấp Redux DevTools, khả năng theo dõi state update, middleware để thêm logic cho những app có centralised data, tức call API rùi lưu tất trong Redux stores. Rùi cả redux-thunkredux-saga khi gọi API trong Action creators. Còn có redux-persist dùng để lưu data trong localStorage tự động load lên save lại khi refresh.

Nói chung Redux >>> Context, nhưng khi chỉ cần “global” state thì dùng context là được rồi :D

Bài stackoverflow chi tiết về vấn đề này.

Published Oct 6, 2020

Simlify things :>