All Articles

Những features của Nextjs, khi nào nên sử dụng và cách sử dụng chúng

Lượm content từ https://nextjs.org/docs/getting-started và dịch sang tiếng lòng

yarn create next-app --typescript

Pages

Directory một page bình thường: pages/posts.js Dynamic routes: pages/posts/[id].js

Pre-rendering

Default thì NextJS pre-render tất cả trang -> tốt cho performance và SEO

Mỗi page được tạo HTML riêng với một tí JS, khi html load thì js chạy để trang có thể nhấn nhá được

Two forms of Pre-rendering

 • Static Generation (recommended): tạo sẵn HTML khi yarn build

 • Server-side rendering: tạo HTML khi request một trang

Nên dùng SG thay vì SSG vì những trang HTML đó có thể cache bằng CDN để tăng performance

Static Generation

Without data thì chả có j để nói

With data thì ta có 2 functions của nextjs để làm việc này

 1. Khai báo content (data bên ngoài) thông qua hàm getStaticProps

fetch data bên ngoài và nhúng vào HTML

 1. Khai báo paths (những đường dẫn có thể có) thông qua hàm getStaticPaths

Ví dụ khai báo paths của những bài post thì ta phải fetch data tất cả các ids của các bài post và nextjs sẽ tự tạo đường dẫn. Cùng với content để tạo HTML lúc build

function Post({ post }) {
 // Render post...
}

// This function gets called at build time
export async function getStaticPaths() {
 // Call an external API endpoint to get posts
 const res = await fetch("https://.../posts");
 const posts = await res.json();

 // Get the paths we want to pre-render based on posts
 const paths = posts.map((post) => ({
  params: { id: post.id },
 }));

 // We'll pre-render only these paths at build time.
 // { fallback: false } means other routes should 404.
 return { paths, fallback: false };
}

// This also gets called at build time
export async function getStaticProps({ params }) {
 // params contains the post `id`.
 // If the route is like /posts/1, then params.id is 1
 const res = await fetch(`https://.../posts/${params.id}`);
 const post = await res.json();

 // Pass post data to the page via props
 return { props: { post } };
}

export default Post;

Static Generation thì cần cả getStaticPropsgetStaticPaths (nếu dynamic routes)

Server-side rendering thì sao, chỉ cần getServerSideProps, mỗi lần request sẽ chạy hàm này lấy data trước rùi trả về HTML sau, implement y như thằng getStaticProps

Data fetching

Incremental Static Regeneration

ISR giải quyết vấn đề khi bạn có một bài post mới và bạn đang dùng static generation, nó sẽ dò lại xem có trang mới nào không với thời gian là revalidate giây

function Blog({ posts }) {
 return (
  <ul>
   {posts.map((post) => (
    <li>{post.title}</li>
   ))}
  </ul>
 );
}

// This function gets called at build time on server-side.
// It may be called again, on a serverless function, if
// revalidation is enabled and a new request comes in
export async function getStaticProps() {
 const res = await fetch("https://.../posts");
 const posts = await res.json();

 return {
  props: {
   posts,
  },
  // Next.js will attempt to re-generate the page:
  // - When a request comes in
  // - At most once every 10 seconds
  revalidate: 10, // In seconds
 };
}

// This function gets called at build time on server-side.
// It may be called again, on a serverless function, if
// the path has not been generated.
export async function getStaticPaths() {
 const res = await fetch("https://.../posts");
 const posts = await res.json();

 // Get the paths we want to pre-render based on posts
 const paths = posts.map((post) => ({
  params: { id: post.id },
 }));

 // We'll pre-render only these paths at build time.
 // { fallback: blocking } will server-render pages
 // on-demand if the path doesn't exist.
 return { paths, fallback: "blocking" };
}

export default Blog;

Đọc files với process.cwd()

import { promises as fs } from "fs";
import path from "path";

// posts will be populated at build time by getStaticProps()
function Blog({ posts }) {
 return (
  <ul>
   {posts.map((post) => (
    <li>
     <h3>{post.filename}</h3>
     <p>{post.content}</p>
    </li>
   ))}
  </ul>
 );
}

// This function gets called at build time on server-side.
// It won't be called on client-side, so you can even do
// direct database queries. See the "Technical details" section.
export async function getStaticProps() {
 const postsDirectory = path.join(process.cwd(), "posts");
 const filenames = await fs.readdir(postsDirectory);

 const posts = filenames.map(async (filename) => {
  const filePath = path.join(postsDirectory, filename);
  const fileContents = await fs.readFile(filePath, "utf8");

  // Generally you would parse/transform the contents
  // For example you can transform markdown to HTML here

  return {
   filename,
   content: fileContents,
  };
 });
 // By returning { props: { posts } }, the Blog component
 // will receive `posts` as a prop at build time
 return {
  props: {
   posts: await Promise.all(posts),
  },
 };
}

export default Blog;

Một số note

getStaticPropsgetStaticPaths chỉ runs lúc build

Nên dùng getServerSideProps khi muốn pre-render cái data để tăng SEO, nếu data quá lớn hay không cần SEO thì chỉ cần fetch ở client thôi. getServerSideProps chỉ chạy phía server chứ không chạy ở browser!

Dùng preview mode để “preview” trước bài blog/post lúc viết khi integrate với CMS

Còn fetch data ở client side (GET), thì nên dùng thư viện swr, nó xử lý sẵn những thứ như caching, revalidation, tracking, refetching on interval

Image Component and Image Optimization

Chỉ version 10.0.0

Image component từ chính next/image, nextjs sẽ optimize hình ảnh và default là lazy load luôn, kể cả là image từ src hay external, cực phê

Domains: phải set domain của hình ở file next.config.js, ngoài ra mình có thể khai báo deviceSizesđể phục responsive hay imageSizes khi muốn cụ thể size cho ảnh luôn

module.exports = {
 images: {
  domains: ["example.com"],
  deviceSizes: [640, 750, 828, 1080, 1200, 1920, 2048, 3840],
  imageSizes: [16, 32, 48, 64, 96, 128, 256, 384],
 },
};

API routes

Build cả apis trên nextjs được luôn, nó nằm ở pages/api và được map ở url /api/*, ví dụ pages/api/user.js

export default function handler(req, res) {
 res.status(200).json({ name: "John Doe" });
}

Nhưng nó không có CORS headers nên chỉ gọi ở same-origin mà thôi

Authentication

Nhìn code cóp pát thôi! :D

Authenticating Statically Generated Pages

// pages/profile.js

import useUser from "../lib/useUser";
import Layout from "../components/Layout";

const Profile = () => {
 // Fetch the user client-side
 const { user } = useUser({ redirectTo: "/login" });

 // Server-render loading state
 if (!user || user.isLoggedIn === false) {
  return <Layout>Loading...</Layout>;
 }

 // Once the user request finishes, show the user
 return (
  <Layout>
   <h1>Your Profile</h1>
   <pre>{JSON.stringify(user, null, 2)}</pre>
  </Layout>
 );
};

export default Profile;

Authenticating Server-Rendered Pages

// pages/profile.js

import withSession from "../lib/session";
import Layout from "../components/Layout";

export const getServerSideProps = withSession(async function ({ req, res }) {
 // Get the user's session based on the request
 const user = req.session.get("user");

 if (!user) {
  return {
   redirect: {
    destination: "/login",
    permanent: false,
   },
  };
 }

 return {
  props: { user },
 };
});

const Profile = ({ user }) => {
 // Show the user. No loading state is required
 return (
  <Layout>
   <h1>Your Profile</h1>
   <pre>{JSON.stringify(user, null, 2)}</pre>
  </Layout>
 );
};

export default Profile;

Published Aug 20, 2021

Simlify things :>