All Articles

React Hooks p1 (state, effect) và những thứ liên quan

Steal mostly from react docs

Table of contents

Hooks

useState

Effect Hooks

Ví dụ về custom hooks

Hooks

Hooks chỉ sử dụng trong function component

Hooks chỉ là những function sinh ra để giúp hook vào những state hay lifecycle từ function component

useState

const [state, setState] = useState(initialValue);

Chắc ai cũng biết useState rồi nhỉ, khai báo như trên rùi dùng state và setState như ở class thui ~ ~

Nhưng sao nó làm được hay nhỉ? Cũng đơn giản thôi, đây là cách tạo ra sơ khai useState:

function useState(initialValue) {
 var _val = initialValue; // _val is a local variable created by useState
 function state() {
  // state is an inner function, a closure
  return _val; // state() uses _val, declared by parent funciton
 }
 function setState(newVal) {
  // same
  _val = newVal; // setting _val without exposing _val
 }
 return [state, setState]; // exposing functions for external use
}
var [foo, setFoo] = useState(0); // using array destructuring
console.log(foo()); // logs 0 - the initialValue we gave
setFoo(1); // sets _val inside useState's scope
console.log(foo()); // logs 1 - new initialValue, despite exact same call

Một ví dụ về useState: click và đếm

import React, { useState } from "react";

function Example() {
 // Declare a new state variable, which we'll call **count**
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <div>
   <p>You clicked {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Click me</button>
  </div>
 );
}

Và tất nhiên có thể có nhiều state, state, setState và giá trị đầu có thể thay đổi tên tuỳ ý

function ExampleWithManyStates() {
 // Declare multiple state variables!
 const [age, setAge] = useState(42);
 const [fruit, setFruit] = useState("banana");
 const [todos, setTodos] = useState([{ text: "Learn Hooks" }]);
 // ...
}

Effect Hooks

useEffect là hàm để chạy những side effects trong function components

useEffect được add vào để có thể thay thế được componentDidMount, componentDidUpdate, componentWillUnmount trong React class

useEffect(
 () => {
  // hàm **effect** của mình
  // thay thế componentDidUpdate, componentDidMount
  return {
   // hàm **clean up** của mình
   // thay thế componentWillUnmount
  };
 },
 [
  //params thứ 2 của useEffect
  // các biến **watching** của mình
  // chỉ chạy nếu biến thay đổi
 ],
);

Ok giải thích! Nếu không có biến watching nào thì cái hàm effect chạy khi nguyên component được update, tức lúc did mountdid update.

VD:

 • Nếu là class:
class Example extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   count: 0,
  };
 }

 componentDidMount() {
  document.title = `You clicked ${this.state.count} times`;
 }
 componentDidUpdate() {
  document.title = `You clicked ${this.state.count} times`;
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <p>You clicked {this.state.count} times</p>
    <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>
     Click me
    </button>
   </div>
  );
 }
}
 • Nếu là function sử dụng hooks:
import React, { useState, useEffect } from "react";

function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  document.title = `You clicked ${count} times`;
 });

 return (
  <div>
   <p>You clicked {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Click me</button>
  </div>
 );
}

Param thứ 2 của useEffect là các biến mình muốn watching, tức hàm effect chỉ chạy khi các biến này thay đổi, tức là did mountdid biến đó update

useEffect(() => {
 document.title = `You clicked ${count} times`;
}, [count]); // Only re-run the effect if count changes

Clean up function không phải chạy sau khi hàm effect chạy hay lúc component will unmount, như thế sai và không đủ. Mà là nó chạy trước khi hàm effect chạy để clean up cho những lần chạy effect mới (trừ lần chạy effect đầu) và lúc component will unmount

Nếu params 2 là empty array [] thì tức hàm effect sẽ chỉ chạy lúc did mount. did biến đó update nhưng có biến éo nào đâu :v. Và vì effect chỉ chạy lúc did mount tức nó chỉ chạy một lần từ lúc mount đến unmount nên hàm clean up chỉ chạy lúc component will unmount

Nếu params có biến [a, b] thì tức hàm effect sẽ chạy lúc did mountdid a, b update, và hàm clean up chạy trước mỗi lần hàm effect chạy để clean cho effect :v và lúc component will unmount

Đọc từ từ rồi ngẫm mấy cái console.log của ví dụ này sẽ hiểu :D

import React, { useState, useEffect } from "react";

function Fa() {
 useEffect(() => {
  console.log("fa effect run");
  return () => {
   console.log("fa clean up run");
  };
 }, []);
 return <div>fa</div>;
}

function App() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const [a, setA] = useState(0);

 // Similar to componentDidMount and componentDidUpdate:
 useEffect(() => {
  // Update the document title using the browser API
  document.title = `You clicked ${count} times`;
  console.log("app effect run");
  return () => {
   console.log("app clean up run");
  };
 }, [count, a]);

 return (
  <div>
   <p>You clicked {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Click me</button>
   {count % 2 === 1 && <Fa />}
  </div>
 );
}

export default App;

Ví dụ về custom hooks:

Hook dấu tích màu xanh lá hiện thị bạn bè đang online hay offine trong một chat app:

 • Phần custom hooks:
import { useState, useEffect } from "react";

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 useEffect(() => {
  function handleStatusChange(status) {
   setIsOnline(status.isOnline);
  }

  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  };
 });

 return isOnline;
}

Hook này trả về isOnline là trạng thái online của một người bạn có id là frinedID, lúc đầu nó sẽ là null. Sau đó chạy hàm effect, mình lắng nghe ChatAPI phía bên server, mỗi lần status thay đổi sẽ chạy hàm handleStatusChange set lại cái state isOnline.

Nên nhớ biến isOnline được return là một state nên nó có thể thay đổi nhé :D

 • Sử dụng custom hooks
function FriendListItem(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);

 return (
  <li style={{ color: isOnline ? "green" : "black" }}>{props.friend.name}</li>
 );
}

Published Sep 29, 2020

Simlify things :>