Computer

Computer

Hướng dẫn CƠ BẢN cài macOS song song windows

Hướng dẫn CƠ BẢN cài macOS song song windows, plz chỉ cơ bản

Read
Computer

Biến máy tính không sử dụng thành server

Mình sẽ hướng dẫn tạo server từ máy tính không sử dụng, từ ssh, host website, trỏ domain cho đến jupyter notebook chạy Machine Learning

Read