All Articles

Biến máy tính không sử dụng thành server

Overview

Mình có một chiếc laptop hư cổng USB, chay bin và CPU i3 chạy max chậm với win 10 :<< nên quyết định build server để host website, API và chạy Machine Learning. Một số chữ mình để link đó là phần mình tham khảo, nếu stuck thì có thể click vào xem chi tiết hơn.

Cài đặt linux

Mình sử dụng Ubuntu Server 20.04.1 LTS. Cài đặt khá đơn giản, như cài win bình thường thôi, những lưu ý khi cài:

 • Phải cắm mạng lan khi cài đặt vì Ubuntu sẽ tải và cài drivers sau khi cài OS
 • Tích vào ô Install Open SSH, SSH đơn giản là truy cập terminal của server từ một máy khác, Import SSH identity thì để No, mình sẽ import sau
 • Ở Mirror address thì chuyển từ http://us.archive... thành vn.archive thì sẽ nhanh hơn
 • Chọn những soft mà bạn sử dụng khi ở Featured Server Snaps, mình chọn docker, postgresql10, heroku

Sau khi cài và Reboot thì Ubuntu sẽ cài Soft, sau khi xong thì đăng nhập bằng username, password lúc cài thì sẽ thấy màn hình terminal thế này:

ubuntu server terminal

Tất nhiên server chỉ có terminal thôi nhá! Không có GUI gì đâu 😆

Set up ban đầu

 1. Update Ubuntu

Như bao Ubuntu khác 😆

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
 1. Ngăn OS ngủ khi đóng màn hình laptop

sudo nano /etc/systemd/logind.conf

Vì chỉ toàn là terminal nên chỉ edit file bằng nano và vim, vim pro quá nên xài nano vậy :>. Hướng dẫn sử dụng nano, cơ bản là CRT + O rồi Enter để save, CRT + X để thoát.

Sửa #HandleLidSwitch=suspend thành HandleLidSwitch=ignore, save file rồi gõ vào terminal sudo systemctl restart systemd-logind để load lại file logind.conf

 1. Tìm private IP, public IP và Port Forwarding

router

Private IP là IP nội bộ của máy server bên trong Router, có thể truy cập server bằng IP này từ máy cùng router nhưng ngoài Router không thể kết nối vào (trên hình IP server là 192.168.1.100).

minhtamos@minhtamos:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp9s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether e0:db:55:af:8b:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp9s0
    valid_lft 84703sec preferred_lft 84703sec
  inet6 2001:ee0:5534:3ab0:e2db:55ff:feaf:8bff/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    valid_lft 1143sec preferred_lft 1143sec
  inet6 fe80::e2db:55ff:feaf:8bff/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
  link/ether 02:42:bb:ba:98:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    valid_lft forever preferred_lft forever

Khi chạy lệnh ip a thì có thể thấy private IP của mình là 192.168.1.12 (Mạng lan thì để ý enXXXX)

Public IP có thể coi là IP của Router, dùng để kết nối ngoài Router, nhưng cần phải cài đặt Port Fowarding để bên ngoài có thể truy cập. Mặc định khi gõ IP hay domain vào trình duyệt, thì sẽ truy cập vào port Web HTTP là 80 của server. Nên khi đó có request từ bên ngoài đến Router, Router phải mở port 80 và đưa request cho đúng máy server private IP, của mình là 192.168.1.12:80

minhtamos@minhtamos:~$ curl https://ipinfo.io/ip
14.237.192.124

Khi chạy lệnh curl https://ipinfo.io/ip thì có thể thấy public IP của mình là 14.237.192.124

Port Fowarding

Để cài đặt cho Router, vào IP private của Router thường là 192.168.1.1, đăng nhập và đi đến Advanced Features => NAT => ADD và điền như bên dưới, mình sài VNPT.

vnpt

Để biết cổng 80 HTTP đã mở chưa vào canyouseeme để check, nếu success là OK

Host NodeJS

# As root
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_lts.x | bash -

# No root privileges
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_lts.x | sudo bash -
 • Tạo project Express
mkdir exp_pro
npx express-generator
npm install
npm start

Nó sẽ start ở port 3000, ủa rồi sao thấy? HTTP là port 80 mà?

Nếu có máy trong router thì có thể truy cập bằng private_server_ip:3000, ủa nhưng rồi ngoài router thì sao?

Mình có nhiều cách, có thể cài đặt cho Router Port Fowarding vào privateserver_ip:3000 nhưng mỗi lần vào trang web phải kiểu IP:3000 rất khó chịu. Muốn _chuyên nghiệp hơn thì ta sẽ cài đặt Nginx để quản lý các request đến server

sudo apt update
sudo apt install nginx
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Dòng cuối là cho Nginx bypass firewall

Tiếp theo chũng ta config nginx, gõ sudo nano /etc/nginx/sites-available/default và sửa thành như sau:

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
    }
}

File này nói lên rằng: Với route root ”/”, trước khi nó đến port 80 (port của HTTP) thì sẽ proxy qua port 3000 trước (chính là Project Node của mình)

Restart Nginx bằng câu lệnh sudo service nginx restart, vào project node lúc nãy và npm start

Vậy là OK rồi đó, gõ IP vào trình duyệt bạn sẽ thấy như thế này 🎉 🎉 🎉

express

 • Process manager

npm start cũng được nhưng vậy thì bạn phải giữ shell đó không được tắt và nó cũng không được CPU quản lý tốt, nên chúng ta cần PM2 package

npm install pm2 -g
cd ~/trynode
pm2 start bin/www --name main #pm2 start file_name --name name

OK vậy Node server sẽ luôn chạy với tên là main, muốn list các Node server thì gõ pm2 l, có thể stop hay remove các Node server, PM2 docs

SSH

Tất nhiên bạn phải cần phải truy cập terminal của server từ một máy khác để copy project hay chạy script. Đầu tiên cần phải mở cổng 22 của Router

ssh router

Để vào chỉ cần vào terminal gõ ssh username@public_ip, với username của server và public IP của server, điền password và bạn đã vào terminal của server. Cũng có thể gõ ssh username@private_ip nếu bạn đang ở bên trong Router cùng với server

Bây giờ thì bạn có thể truy cập terminal của server từ bất kỳ đâu 🎉 🎉 🎉

Ở terminal máy cần ssh vào server không cần pass, tạo một ssh-key cho máy của mình (coi như key đó là danh tính máy), gõ:

ssh-keygen

Ở chỗ passphrase, cứ để trống rồi enter, tránh hỏi password nữa khi ssh, nhớ copy đường dẫn tới ssh-key

ssh-copy-id -i path_to_ssh_key user@host

với path_to_ssh_key là đường dẫn tới ssh-key của máy mới vừa tạo, user là ussername của server và host là public_ip của server

minhtamos ssh

Tạo Domain với freenom

Để tạo domain và trỏ về server, vào freenom tạo tài khoản đăng nhập. Service => Register a New Domain => gõ domain bạn muốn

freenom domain

Select rồi check out, chọn 12 months, chọn Use DNS rồi điền IP là public IP của bạn

freenom ip

Xong ContinueComplete Order, mình đợi khoảng 2 tiếng thì mình có thể truy cập được bằng domain minhtamos.cf

Jupyter Notebook

Mình muốn server mình có thể chạy notebook để những lúc máy mình đang bận thì có thể chạy Machine Learning ở server để đỡ cho máy chính

Mặc định Ubuntu 20.04 đã có python rồi nên không cần cài, gõ các lệnh sau để cài đặt anaconda và jupyter notebook:

sudo apt install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxrandr2 libxrandr2 libxss1 libxcursor1 libxcomposite1 libasound2 libxi6 libxtst6
wget -P /tmp https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh
bash /tmp/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

conda install -c conda-forge jupyterlab

Nhớ chọn yes hết nhá!

 • Try cập Jupyter Notebook từ xa

Vì Jupyter Notebook gặp một số vấn đề với SSL nên khó làm với Nginx. Nên mình sẽ tạo SSH tunel để truy cập notebooks bên server

# ở phía server mở jupyter notebook với port 8080
jupyter notebook --no-browser --port=8080
# mở ssh tunel ở máy muốn truy cập vào
ssh -N -L 8080:localhost:8080 <remote_user>@<remote_host>

Sau khi gõ lệnh mở ssh tunel thì nó không có output cứ như bị đơ nhưng không, nó đang mở đấy 😆 . Xong thì có thể truy cập notebook của server ở http://localhost:8080

screen shot 2020 09 08 at 22 45 21

Đây là lúc mình để nó chạy SVM cho đồ án của mình

screen shot 2020 09 10 at 00 15 10

Bình luận về bài viết (Nhóm J2team)

Published Sep 7, 2020

Simlify things :>